Esenyurt Üniversitesi Yüksek Linsans Programları

Dişhekimi Yardımcı Personel Sertifika Programı
4 Ocak 2016
Mesleki Gelişim Programları
16 Ocak 2016

Esenyurt Üniversitesi Yüksek Linsans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Hakkında

Bu program farklı lisans eğitimlerinden gelen tüm öğrenciler için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. İş yaşamında profesyonel iş deneyimi kazanırken aynı zamanda İşletme yüksek lisansı yapmak isteyen öğrenciler için de uygundur. İşletme Yönetimi Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı 3 dönemlik bir programdır. Her yıl Güz ve Bahar döneminde öğrenci kabul edilir. Programa kabul edilen öğrenciler, kayıtlı öğrencilerle sınırlı bir grupla birlikte derslere girerler ve çeşitli seçmeli dersler arasından almak istedikleri dersleri seçebilirler. Programın seçmeli dersleri öğrencilere, yüksek lisans çalışmalarını kendi kariyer planlarına göre belirli alanlarda yoğunlaştırma ve bunun için en uygun olan dersleri seçme olanağını sunar. Derslerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için derslerin içerik tanımları incelenebilir. Yüksek lisans öğrencisi ders seçimlerini bu şekilde düzenleyerek yüksek lisans çalışmalarını bir veya daha fazla alanda yoğunlaştırabilir veya seçmeli derslerini geniş bir yelpazede seçerek kendisi için daha geniş bir çalışma alanı oluşturabilir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, geleceğin başarılı profesyonel yöneticileri olma potansiyeline sahip öğrencilere eğitim temelini kazandırmaya yönelik hazırlanmıştır. Programa katılmanın ön koşullarından biri lisans mezunu olmaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerden şunlar beklenir:

(1) profesyonel yönetime ilişkin temel kavramların, araçların ve teorilerin tam ve bütünleşmiş bilgisi,
(2) işletmeyle ve işletmenin sorunlarıyla yaratıcı ve etkili bir şekilde ilgilenebilmek için gereken davranışsal ve analitik beceriler,
(3) işletmelerin faaliyet gösterdiği ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal ortamları kavrama yetisi,
(4) işletmenin hem iç hem dış yönetimsel işlerinde profesyonel ve kişisel doğruluk ve sosyal sorumluluk anlayışı.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı her öğrencinin, ders programını seçtiği kariyer veya işe en iyi şekilde hazırlanmaya yönelik şekillendirebilmesi için çok geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Programda belirli bir alanda yoğunlaşmak zorunlu olmasa da, birçok öğrenci ders programlarını aşağıda belirtilen, piyasanın yönlendirdiği alanlarda yoğunlaştırmayı tercih etmektedir. Öğrenciler ihtiyaç ve isteklerine göre bir veya birkaç alanda yoğunlaşabilirler veya çeşitli seçmeli dersler seçerek yüksek lisans çalışmalarını daha genel bir işletme alanında gerçekleştirebilirler.
Seçmeli Dersler ve Tez/Proje Konuları;
– Yönetim Organizasyon
– İnsan Kaynakları
– Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi
– İşletme Yönetimi (MBA)
– Yönetim Bilişim Sistemleri
– Halkla İlişkiler
– Muhasebe Yönetimi ve Denetimi
– Bankacılık ve Finans
– Pazarlama
– Turizm İşletmeciliği                                                                                                                             – Lojistik Yönetimi

Ders İçerikleri

İşletme Yönetimi
İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon

Araştırma Yöntemleri
Kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmıştır. Araştırma yöntemleri programlanmış, tek düze ve sanılanın aksine pozitivist bir bakış açısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı “Zihinsel İdman”dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur.

Finansal Muhasebe
Temel Muhasebe Kavramları / Bilanço Ve Bilançonun Sınıflandırılması / İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi / Varlıkların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Borçların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Finansal Tablo Bilgilerinin Kullanılması / Sermaye / Nakit Akım Tablosu / Uluslar arası Ve Türkiye Muhasebe Standartları

Finansal Yönetim
Nakit Akım Tablosu / Şirket Değerleme / Sermaye Yapısı Teorileri / Kâr Payı Politikaları / Finansla Kiralama – Leasing / Finansal Piyasalar / Uluslar Arası Finansal Yönetim / Risk Yönetimi Ve Türev Ürünler

Pazarlama Yönetimi
Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı / Geniş Anlamda Pazarlama / Pazarlamanın Gelişimi / Temel Pazarlama Kavramları / Tüketici Pazarları / Endüstriyel Pazarlar / Pazar Bölümlendirme / Hedef Pazar Seçimi / Konumlandırma / Pazarlama Kanalları / Uluslararası Pazarlama

Stratejik Yönetim
Bu dersin amacı, dinamik ve hızla değişen bir ortamdaki işletmenin, farklı işlevsel alanlardaki faaliyetlerini bütünleştirme ihtiyacını ve yöntemlerini göstermektir. Üst düzey yönetimin önemli görevlerinden bir kısmını oluşturan örgütsel yenilenme ve büyümenin gerçekleşmesini sağlayan süreçler, gelişme stratejileri ve yapıları, strateji formülasyonu ve uygulamasına ağırlık verilerek ele alınacaktır.

Yönetim ve Organizasyon
Yönetim Sürecine Giriş / İşletmenin Genel Esasları / Yönetim Düşüncesinin Evrimi / Yönetim Sürecinin Evreleri / İşletmenin Kuruluş Sorunları / İşletmelerde Hukuki Organizasyon / Örgütleme Temel İlkeleri / Organizasyonlarda Yapısal Değişim / Organizasyon Yapısının Şekillendirilmesi /Yönetici Değerleme / Yönetimde Bilgi ve Bilgisayarın Rolü

İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi – İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri – Organizasyonlarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi ve Uygulamaları – İnsan Kaynakları Planlaması – İnsan Kaynakları Temin ve Seçim Süreci – Çalışanların İş Ortamına Uyumlaştırılması – İnsan Kaynakları Geliştirme – Ücret ve Ödüllendirme Sistemleri – Performans ve Kariyer Yönetimi

Üretim Yönetimi
Üretim planlaması; kapasite planlaması; kalite yönetimi; doğrusal programlama; kestirim ve karar verme kuramları; ileri karar verme kuramları.

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Yatırım türleri, ön fizibilite, pazar analizi (tüketici analizi, rekabet ortamının analizi, talep tahmini), teknik analiz (üretim teknolojisini belirleme, kapasite tayini, kuruluş yeri seçimi, yerleşim düzenlemesi, norm kadro), finansal analiz (sabit sermaye yatırım giderleri, işletme sermayesi, işletim dönemi giderleri), proje değerleme

Yönetim Muhasebesi
Maliyet Kavramları ve Sınıflandırılması/Maliyet Davranışları/Maliyet- Hacim- Kâr Analizleri/Maliyet Dağıtımı/Faaliyet Tabanlı Maliyetleme/Standart Maliyetleme/Değişken Maliyetleme/Karar Vermeye Yönelik Maliyetler/ Kâr Planlaması, Kontrolü Ve Yönetim Süreci/Kâr Planlaması Ve Kontrolünün Temel İlkeleri/Sermaye Harcamaları Planlaması Ve Kontrolü/Nakit Planlaması Ve Kontrolü/Yönetim Kontrol Raporları/Bütçe Sapma Analizleri/Uygulama

Liderlik Teorileri 
Bu derste liderlik ve özellikleri, liderlik teorileri, motivasyon tanım ve süreci, motivasyon teorileri, koçluk uygulamaları, mentorluk ve uygulamaları, grup eğitim teknikleri ve eğitim oturumlarının yönetimi, etkin iletişim yöntemleri, iş ve sorumluluklarını delege edilmesi ve yöntemleri, iş performans problemleri ve motivasyon vaka analizleri, ödüllendirme ve özendirme sistemleri, performans yönetimi uygulamaları incelenecektir.

Toplam Kalite Yönetimi
TKY hizmetten yararlanan kesimin (müşterinin) istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu çerçevede, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, takım çalışması halinde, TKY’nin temel prensipleri, hem öğretilmekte hem de sınıf ortamında uygulanmakta ve performans, istatistiki yöntemler yardımıyla değerlendirilmektedir.

Halkla İlişkiler ve İletişim
Bu ders öğrencilerin çağdaş halkla ilişkilerin temellerini öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İşletme yönetiminin halkla ilişkilerdeki önemi, stratejik halkla ilişkiler yönetimi, halkla ilişkiler uzmanlığı, kriz yönetimi ve halkla ilişkiler, problem yönetimi ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve problem yönetimi, toplumla iletişim, müşteri ilişkileri, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, medya ve halkla ilişkiler gibi konular bu ders kapsamında ele alınacaktır.

Esenyurt

 

Program Hakkında

Tüm dünyada Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans ve doktora programları üniversitelerin en itibarlı programları konumundadır. Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı’nın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere ABD ve dünyanın önde gelen yüksek lisans programları ile eş değer düzeyde uzmanlık sağlamaktır. Diğer bir amacı da hızla değişen iş dünyasında rekabet edebilir öğrenen organizasyonlara sahip olması gereken firma lider ve yöneticilerine kapsamlı çağdaş Yönetim ve Organizasyon eğitimi vermektir. Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinim duydukları analitik düşünme, zor şartlarda isabetli karar verme, üstün yönetim becerileri eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak bilgilerle donatmaktır. Söz konusu program yoğundur ve öğrencilerden bilimsel yayın yapmaları ve akademik olarak bu alana katkıda bulunmaları beklenmektedir. Burada amaç, dünya üzerinde yönetim uygulamalarını etkileyen kritik konulara ilişkin bilgi yaratma ve bu bilgileri

Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Yönetim ve Organizasyon
İşletme yönetimi ve organizasyonuyla ilgili temel konular: yönetim teorisinin gelişimi, örgüt teorisi ve örgüt-çevre ilişkileri yaklaşımları, yönetim süreci (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol), örgüt yapıları ve örgüt yapısına yönelik yeni düşünce ve uygulamalar (küçülme, dış kaynak kullanma, stratejik ortaklıklar kurma, vb.), yönetimde güncel konular (güçlendirme, temel yetkinlikler, örgütsel vatandaşlık, entelektüel sermaye, vb.).
İnsan Kaynakları Yönetimi
Sendikal İlişkiler ve personel yönetimi ilkeleri: insan kaynakları ve kariyer planlaması, işe alma, oryantasyon, yetiştirme ve geliştirme; ücret yönetimi, performans değerlendirme-özendirme; iş analizi ve dizaynı; Türkiye’de sendikalar.
Araştırma Yöntemleri
Kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmıştır. Araştırma yöntemleri programlanmış, tek düze ve sanılanın aksine pozitivist bir bakış açısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı “Zihinsel İdman”dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur.
Liderlik Teorileri
Liderlik Nedir?, Liderlik Tipleri, Değerler, Tutumlar, Kişilik, Algılama, Öğrenme, Güdüleme, Gruplar, Grup Davranışının Temelleri, Liderlik, Güç ve Politika, Karar Alma, Örgütsel İletişim, Örgüt Kültürü, Çatışma, Örgütsel Değişme
Stratejik Yönetim
Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar; stratejik yönetim modeli; durumsal analiz (misyon, vizyon, değerler, amaçlar ve hizmet alanı analizi ve iç çevre analizi); alternatif stratejiler geliştirme (yön belirleyici, uyum sağlama, pazara giriş, rekabet), alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması (hizmet sunum ve destek stratejilerinin ve birim eylem planlarının geliştirilmesi); her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme.
SEÇMELİ DERSLER
Girişimcilik
Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.
Toplam Kalite Yönetimi
Kalite yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilkeleri, Üretim ve hizmet sektörlerinde kalite sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi, Geliştirme programları, Kalite güvence sistemleri.
Halkla İlişkiler ve İletişim
Halkla ilişkilerin gelişim süreci, fonksiyonları, süreçleri, sponsorluk, lobicilik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.Halkla ilişkilerde kullanılan kitle haberleşme araçları hakkında bilgi edinir.
Yönetimde Yeni Gelişmeler
Bu derste öncelikle paradigma kavramı ele alınacaktır. Yönetim teorileri ve yeni yönetim teknikleri farklı paradigmalar çerçevesinde eleştirel tarzda incelenecektir.
Uluslararası İşletme Yönetimi
ÇUŞ´in küresel rekabetteki yeri ve önemi; endüstriyel ilişkiler ile İKY yönetim üzerindeki etkileri; sendikal anlayış ve toplu pazarlıkta yapısal değişimin boyutu; ÇUŞ´in temel ekonomik ve yönetim stratejileri ve bu bağlamda kriz ve KOBİ yönetimi.
Örgütsel Davranış
Örgütlerde formel ve informel yapılanma ile ast-üst ve grup ilişkilerinin temel kavram ve teknikleri; yetki tiplerini, yetki göçermeyi, merkezleşme-merkezkaçlaşmayı, eşgüdüm mekanizmalarını, planlama ve denetleme işlevlerini içeren yapısal analiz, motivasyon, moral, önderlik yaklaşımları, rol çatışmalarını, müzakere tekniklerini ve takım oluşturmayı içeren örgütsel davranış analizi; bu yapısal ve davranışsal kavramların çevresel koşullarla etkileşimi sonucu evrimi, bilimsel yönetim, işlevsel ve insan ilişkileri ekollerinin oluşumu ile durumsal, sistem ve post modern kuramların gelişimi.
Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler
Bilgi, Örgütsel Bilgi Yaratma Teorisi, Bilgi Yönetimi Süreçleri, Bilgi Sistemlerinin Sosyal Epistemolojisi, Örtülü ve Açık Bilgi Kavramları ve Önemi, Bilgilerin Kodlanması, Koordinasyonu, İşlenmesi, Transferi, Bireysel Öğrenmelerden Örgütsel Öğrenmeye Geçiş, Öğrenme Türleri, Öğrenmenin Kurumsallaşması, Örgütsel Öğrenmeyi Zorlaştıran Nedenler ve Örgütsel Öğrenmenin Sınırları
Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi
Yenilik, Yaratıcılık ve İnovasyon Kavramları ve Tanımları, Yenilik ve Yaratıcılık Kavramlarının Önemi, İnovasyon Kavramından Farkları, Yenilik ve Yaratıcılık Nasıl Yapılır?, Yenilik, Yaratıcılık ve inovasyonun tarihsel süreç içinde örneklendirilerek incelenmesi, Yenilik ve yaratıcılık Kavramı Hakkında yazında yer alan Teoriler ve araştırmalar, İnovasyon Konusunda yazında yer alan Teorik çalışmalar, Yenilik, Yaratıcılık ve inovasyonu öğrenme ve İşletmelerin örgüt yapısının bu süreçle değişimi, İnovasyon Yönetimi konusunda Dünya’da önde gelen işletmelerin incelenmesi, İnovasyon Yönetiminde ülkemizde uygulayan işletmelerin incelenmesi, İnovasyon Yönetiminde önde gelen işletmelerin sektörel analizleri, İnovasyon Yönetimi, İnovasyon ile örgüt kültürü ilişkisi ,Örnek olaylarla işletmelerin analizi, Türkiye ve Dünya’daki İş Modeli Uygulamaları
İşletmelerde Kriz Yönetimi
Kriz tanımı ve önemi kriz türleri, krizin oluşum süreci, kriz nedenleri, krizi önceden algılama yöntemleri, kriz yönetimi.
Performans Yönetimi
Bu derste yüksek performansa ulaşmanın yolları ve ‘toplam performans sisteminin’ en etkin biçimde nasıl yönetileceği, İşletme performansının nasıl ölçüldüğü, çalışan performansının yükseltilmesi için ‘performans değerlendirme sistemlerinin’ nasıl uygulandığı tartışılacaktır.
Müzakere Teknikleri ve Çatışma Yönetimi
Çatışma ve çelişkiyi anlamak, Çatışma ve çelişkilerin nedenleri, Müzakere Süreci gibi konular.
Karar Verme Teknikleri
Karar Verme Süreci ve Modeller Olasılık Teorisine Giriş Karar Analizi Fayda ve oyun teorisi Lineer Programlamaya Giriş Lineer Programlama Uygulamaları Markov Zinciri Analizi Proje Planlama Kuyruk Teorisi Simülasyon Tahmin Teknikleri Tamsayılı programlama Hedef Programlama Non-Lineer Programlama
Risk Yönetimi
Risk kavramı ve tanımı, riskin ölçülmesi, riskin analizi ve yönetim çıkarımları değerlendirmesi bilgisi.
 Kitle İletişim Teorileri
Kitle iletişimini iletişimden ayırt ederek kitle iletişim alanını tanımlama. Medyanın toplumsal yapılara olası etkileri: İdealist, materyalist, özerklik ve karşılıklı bağımlılık ilişkileri. Bilimsel araştırmaya dayalı kitle iletişim kuramları: Lasswell kuramı, iki basamaklı akış kuramı, gündem koyma ve saptama kuramı, kullanım ve doyum kuramı. Kültürel göstergeler yakla paylaşmadır.

Program Hakkında

Günümüzde sağlık ve hastane alanında hekimlere ve hemşirelere olan ihtiyaç kadar bu kurumların iyi bir şekilde kurulup yönetilmesine ihtiyaç dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmaktadır. Çünkü iyi yönetim yalnızca ticaret, sanayi ve hizmet işletmeleri için değil, sağlık kurumları ve hastanelerde de işin her aşaması için gereklidir. İnsanların sağlık ve yaşam düzeylerini arttırma ve sağlık hizmetleri kalitesini iyileştirme amacına bağlı olduğu düşünülürse, tüm uğraş alanları içinde insanın sağlığını koruma ve iyileştirme fonksiyonunu üstlenmiş olan sağlık hizmetleri sektörünün ne denli önemli ve anlamlı bir yere sahip olduğu ortaya çıkar.
Nitekim tüm gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri sektörü ulusal gelirden en büyük payı alan sektör olma özelliğine sahiptir. Çok karmaşık bir insan gücü içeren büyük sağlık kuruluşlarının yönetilmesi sorununun ortaya çıkması ve bu ihtiyacın fark edilmesi ile sağlık sisteminin karmaşık boyutlarını bilimsel bir temelde yönetecek meslek elemanlarının yetiştirilmesi çabaları başlatılmıştır. Sağlık sistemini etkinleştirmeye büyük katkısı olduğuna kuşku olmayan yönetim olgusunun sağlık hizmetleri alanında yeni bir meslek olarak ele alınması ve bu mesleği yerleştirmeye ve geliştirmeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerekmektedir.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi programında, sağlık sistemlerinin performansını arttırarak toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak, profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla, ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uyan bilimsel sağlık politikalarının belirlenmesi, planlanması, kaynakların temini, ekonomi ve finansmanı, organizasyonu ve yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı sağlayacak olan, muhasebe, toplam kalite yönetimi vb. sağlık hizmetleri ve kurumları yönetimini içeren derslerden oluşan bir eğitim programı uygulanacaktır.

Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Sağlık Kurumları İşletmeciliği
İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik
İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi – İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri – Organizasyonlarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi ve Uygulamaları – İnsan Kaynakları Planlaması – İnsan Kaynakları Temin ve Seçim Süreci – Çalışanların İş Ortamına Uyumlaştırılması – İnsan Kaynakları Geliştirme – Ücret ve Ödüllendirme Sistemleri – Performans ve Kariyer Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar; stratejik yönetim modeli; durumsal analiz (misyon, vizyon, değerler, amaçlar, genel ve sağlık çevresi ve hizmet alanı analizi ve iç çevre analizi); alternatif stratejiler geliştirme (yön belirleyici, uyum sağlama, pazara giriş, rekabet), alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması (hizmet sunum ve destek stratejilerinin ve birim eylem planlarının geliştirilmesi); her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme.
SEÇMELİ DERSLER
Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması
Pazarlama ve sağlık hizmeti pazarlaması kavramları / tüketici davranışları ve tüketici pazarı / kurumsal pazarları ve kurumsal satın alma davranışları / hedef ve konumlandırma stratejileri / rekabet stratejileri / sağlık hizmeti pazarlaması ve etik / stratejik pazarlama planlaması / sağlığı geliştirme stratejileri / sağlık iletişimi.
Sağlık Kurumları Muhasebesi
Temel Muhasebe Kavramları / Bilanço Ve Bilançonun Sınıflandırılması / İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi / Varlıkların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Borçların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Finansal Tablo Bilgilerinin Kullanılması / Sermaye / Nakit Akım Tablosu / Uluslararası Ve Türkiye Muhasebe Standartları
Sağlık Hukuku
Temel hukuk kavramları / sağlık mevzuatı / Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve son değişiklikler / hasta hakları / sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları / etik.
Sağlık Kurumları İçin Güncel Konular
Sağlığın Geliştirilmesi Kavramı/ Sağlıkta İletişim/ Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Sağlık Yönetimi/ Halk Sağlığı/ Düzenli Sağlık Kontrolü/ Sağlık Hizmetlerinde Standart/ Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Sorunları/ Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi
  Araştırma Yöntemleri
Kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmıştır. Araştırma yöntemleri programlanmış, tek düze ve sanılanın aksine pozitivist bir bakış açısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı “Zihinsel İdman”dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur.
Sağlık Kurumlarında Lojistik ve Tedarik Yönetimi
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi temel kavramlar, değer zinciri, tedarik zinciri ve rekabetçi üstünlük, lojistik ve tedarik zinciri sisteminin tasarımı, tedarik zincirinde arz ve talep planlaması, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi stratejilerinin oluşturulması, tedarik zincirinde envanter ve sipariş yönetimi, lojistik ve tedarik zincirlerinde bilişim teknolojileri konularını içermektedir.
Sağlık Sigortacılığı
Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, Sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, Sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, Dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, Sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Sağlık nedir? Sağlık politikaları nedir? Geçmişten günümüze sağlık sistemleri, Ulusal sağlık politikaları nasıl belirlenir ve bunu etkileyen faktörler nelerdir? Sağlık finansmanı nedir? Nasıl sağlanır? Sigortacılık ve uygulamaları nelerdir? Kamu sigortacılığı nedir? Türkiye’nin sağlık politikası ve uygulamaları nelerdir? Türkiye’de sağlık finansmanı nasıl sağlanmaktadır? 224-GSS-Aile Hekimliği uygulamaların karşılaştırılması? Avantaj-dezavantajları nelerdir? Sağlık politikaları uygulamalarına göre ülke modelleri ve bunların karşılaştırılması konular işlenmektedir.
Yönetim Muhasebesi
Yönetim muhasebesi kavram ve tekniklerinin analiz edilmesi ve işletmelerde karar alma süreçlerinde kullanılmasını kapsar.
Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
Kalite kavramı, teorisyenler ve teoriler, teoriğin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliliği, toplum ve hasta ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve önerilerin ortaya konmasında bilimsel yöntemlerin ve sürekli kalite iyileştirme prensiplerinin vurgulanması, istatistiki kalite kontrol, kalite güvence sistemleri, sürekli kalite iyileştirme ve toplam kalite yönetimi arasındaki farklılıkların tartışılması, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak takım çalışması halinde sağlık hizmetlerinde altyapı, süreç ve çıktıların iyileştirilmesine yönelik performans değerlendirme yöntemlerinin tartışılması.
Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler ve İletişim
Sağlık işletmelerinde halkla ilişkilerin yeri, önemi, halkla ilişkiler örgütlenmesi / sağlık işletmelerinin hizmet ettiği toplumu ve personeli tanıması / işletmeyi topluma tanıtması / sağlık iletişimi / sağlığı geliştirme / İletişim teknikleri / iletişim yöntemleri / sosyokültürel konumu belirleyen faktörler / sosyoekonomik ve kültürel konumun sağlık üzerine etkileri / halkla ilişkilerde örgütlenme modelleri / yaklaşım ve sorun çözme.
Sağlık Kurumlarında Yatırım Analizi
Yatırım türleri, ön fizibilite, pazar analizi (tüketici analizi, rekabet ortamının analizi, talep tahmini), teknik analiz (üretim teknolojisini belirleme, kapasite tayini, kuruluş yeri seçimi, yerleşim düzenlemesi, norm kadro), finansal analiz (sabit sermaye yatırım giderleri, işletme sermayesi, işletim dönemi giderleri), proje değerleme

Ders Programı

saglık

 

Program Hakkında

Bu program farklı lisans eğitimlerinden gelen tüm öğrenciler için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. İş yaşamında profesyonel iş deneyimi kazanırken aynı zamanda İşletme yüksek lisansı yapmak isteyen öğrenciler için de uygundur. İşletme Yönetimi Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı 3 dönemlik bir programdır. Her yıl Güz ve Bahar döneminde öğrenci kabul edilir. Programa kabul edilen öğrenciler, kayıtlı öğrencilerle sınırlı bir grupla birlikte derslere girerler ve çeşitli seçmeli dersler arasından almak istedikleri dersleri seçebilirler. Programın seçmeli dersleri öğrencilere, yüksek lisans çalışmalarını kendi kariyer planlarına göre belirli alanlarda yoğunlaştırma ve bunun için en uygun olan dersleri seçme olanağını sunar. Derslerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için derslerin içerik tanımları incelenebilir. Yüksek lisans öğrencisi ders seçimlerini bu şekilde düzenleyerek yüksek lisans çalışmalarını bir veya daha fazla alanda yoğunlaştırabilir veya seçmeli derslerini geniş bir yelpazede seçerek kendisi için daha geniş bir çalışma alanı oluşturabilir.

İstanbul Esenyurtl Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, geleceğin başarılı profesyonel yöneticileri olma potansiyeline sahip öğrencilere eğitim temelini kazandırmaya yönelik hazırlanmıştır. Programa katılmanın ön koşullarından biri lisans mezunu olmaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerden şunlar beklenir:

(1) profesyonel yönetime ilişkin temel kavramların, araçların ve teorilerin tam ve bütünleşmiş bilgisi,
(2) işletmeyle ve işletmenin sorunlarıyla yaratıcı ve etkili bir şekilde ilgilenebilmek için gereken davranışsal ve analitik beceriler,
(3) işletmelerin faaliyet gösterdiği ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal ortamları kavrama yetisi,
(4) işletmenin hem iç hem dış yönetimsel işlerinde profesyonel ve kişisel doğruluk ve sosyal sorumluluk anlayışı.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı her öğrencinin, ders programını seçtiği kariyer veya işe en iyi şekilde hazırlanmaya yönelik şekillendirebilmesi için çok geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Programda belirli bir alanda yoğunlaşmak zorunlu olmasa da, birçok öğrenci ders programlarını aşağıda belirtilen, piyasanın yönlendirdiği alanlarda yoğunlaştırmayı tercih etmektedir. Öğrenciler ihtiyaç ve isteklerine göre bir veya birkaç alanda yoğunlaşabilirler veya çeşitli seçmeli dersler seçerek yüksek lisans çalışmalarını daha genel bir işletme alanında gerçekleştirebilirler.
Seçmeli Dersler ve Tez/Proje Konuları;
– Yönetim Organizasyon
– İnsan Kaynakları
– Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi
– İşletme Yönetimi (MBA)
– Yönetim Bilişim Sistemleri
– Halkla İlişkiler
– Muhasebe Yönetimi ve Denetimi
– Bankacılık ve Finans
– Pazarlama
– Turizm İşletmeciliği
– Lojistik Yönetimi

Ders İçerikleri

İşletme Yönetimi
İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon

Araştırma Yöntemleri
Kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmıştır. Araştırma yöntemleri programlanmış, tek düze ve sanılanın aksine pozitivist bir bakış açısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı “Zihinsel İdman”dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur.

Finansal Muhasebe
Temel Muhasebe Kavramları / Bilanço Ve Bilançonun Sınıflandırılması / İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi / Varlıkların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Borçların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Finansal Tablo Bilgilerinin Kullanılması / Sermaye / Nakit Akım Tablosu / Uluslar arası Ve Türkiye Muhasebe Standartları

Finansal Yönetim
Nakit Akım Tablosu / Şirket Değerleme / Sermaye Yapısı Teorileri / Kâr Payı Politikaları / Finansla Kiralama – Leasing / Finansal Piyasalar / Uluslar Arası Finansal Yönetim / Risk Yönetimi Ve Türev Ürünler

Pazarlama Yönetimi
Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı / Geniş Anlamda Pazarlama / Pazarlamanın Gelişimi / Temel Pazarlama Kavramları / Tüketici Pazarları / Endüstriyel Pazarlar / Pazar Bölümlendirme / Hedef Pazar Seçimi / Konumlandırma / Pazarlama Kanalları / Uluslararası Pazarlama

Stratejik Yönetim
Bu dersin amacı, dinamik ve hızla değişen bir ortamdaki işletmenin, farklı işlevsel alanlardaki faaliyetlerini bütünleştirme ihtiyacını ve yöntemlerini göstermektir. Üst düzey yönetimin önemli görevlerinden bir kısmını oluşturan örgütsel yenilenme ve büyümenin gerçekleşmesini sağlayan süreçler, gelişme stratejileri ve yapıları, strateji formülasyonu ve uygulamasına ağırlık verilerek ele alınacaktır.

Yönetim ve Organizasyon
Yönetim Sürecine Giriş / İşletmenin Genel Esasları / Yönetim Düşüncesinin Evrimi / Yönetim Sürecinin Evreleri / İşletmenin Kuruluş Sorunları / İşletmelerde Hukuki Organizasyon / Örgütleme Temel İlkeleri / Organizasyonlarda Yapısal Değişim / Organizasyon Yapısının Şekillendirilmesi /Yönetici Değerleme / Yönetimde Bilgi ve Bilgisayarın Rolü

İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi – İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri – Organizasyonlarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi ve Uygulamaları – İnsan Kaynakları Planlaması – İnsan Kaynakları Temin ve Seçim Süreci – Çalışanların İş Ortamına Uyumlaştırılması – İnsan Kaynakları Geliştirme – Ücret ve Ödüllendirme Sistemleri – Performans ve Kariyer Yönetimi

Üretim Yönetimi
Üretim planlaması; kapasite planlaması; kalite yönetimi; doğrusal programlama; kestirim ve karar verme kuramları; ileri karar verme kuramları.

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Yatırım türleri, ön fizibilite, pazar analizi (tüketici analizi, rekabet ortamının analizi, talep tahmini), teknik analiz (üretim teknolojisini belirleme, kapasite tayini, kuruluş yeri seçimi, yerleşim düzenlemesi, norm kadro), finansal analiz (sabit sermaye yatırım giderleri, işletme sermayesi, işletim dönemi giderleri), proje değerleme

Yönetim Muhasebesi
Maliyet Kavramları ve Sınıflandırılması/Maliyet Davranışları/Maliyet- Hacim- Kâr Analizleri/Maliyet Dağıtımı/Faaliyet Tabanlı Maliyetleme/Standart Maliyetleme/Değişken Maliyetleme/Karar Vermeye Yönelik Maliyetler/ Kâr Planlaması, Kontrolü Ve Yönetim Süreci/Kâr Planlaması Ve Kontrolünün Temel İlkeleri/Sermaye Harcamaları Planlaması Ve Kontrolü/Nakit Planlaması Ve Kontrolü/Yönetim Kontrol Raporları/Bütçe Sapma Analizleri/Uygulama

Liderlik Teorileri 
Bu derste liderlik ve özellikleri, liderlik teorileri, motivasyon tanım ve süreci, motivasyon teorileri, koçluk uygulamaları, mentorluk ve uygulamaları, grup eğitim teknikleri ve eğitim oturumlarının yönetimi, etkin iletişim yöntemleri, iş ve sorumluluklarını delege edilmesi ve yöntemleri, iş performans problemleri ve motivasyon vaka analizleri, ödüllendirme ve özendirme sistemleri, performans yönetimi uygulamaları incelenecektir.

Toplam Kalite Yönetimi
TKY hizmetten yararlanan kesimin (müşterinin) istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu çerçevede, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, takım çalışması halinde, TKY’nin temel prensipleri, hem öğretilmekte hem de sınıf ortamında uygulanmakta ve performans, istatistiki yöntemler yardımıyla değerlendirilmektedir.

Halkla İlişkiler ve İletişim
Bu ders öğrencilerin çağdaş halkla ilişkilerin temellerini öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İşletme yönetiminin halkla ilişkilerdeki önemi, stratejik halkla ilişkiler yönetimi, halkla ilişkiler uzmanlığı, kriz yönetimi ve halkla ilişkiler, problem yönetimi ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve problem yönetimi, toplumla iletişim, müşteri ilişkileri, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, medya ve halkla ilişkiler gibi konular bu ders kapsamında ele alınacaktır.

Ders Programı

işletme_tezsiz

Program Hakkında

Tüm dünyada Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans ve doktora programları üniversitelerin en itibarlı programları konumundadır. Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı’nın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere ABD ve dünyanın önde gelen yüksek lisans programları ile eş değer düzeyde uzmanlık sağlamaktır. Diğer bir amacı da hızla değişen iş dünyasında rekabet edebilir öğrenen organizasyonlara sahip olması gereken firma lider ve yöneticilerine kapsamlı çağdaş Yönetim ve Organizasyon eğitimi vermektir. Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinim duydukları analitik düşünme, zor şartlarda isabetli karar verme, üstün yönetim becerileri eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak bilgilerle donatmaktır. Söz konusu program yoğundur ve öğrencilerden bilimsel yayın yapmaları ve akademik olarak bu alana katkıda bulunmaları beklenmektedir. Burada amaç, dünya üzerinde yönetim uygulamalarını etkileyen kritik konulara ilişkin bilgi yaratma ve bu bilgileri paylaşmadır.

Ders İçerikleri

Zorunlu  Dersler
Yönetim ve Organizasyon
İşletme yönetimi ve organizasyonuyla ilgili temel konular: yönetim teorisinin gelişimi, örgüt teorisi ve örgüt-çevre ilişkileri yaklaşımları, yönetim süreci (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol), örgüt yapıları ve örgüt yapısına yönelik yeni düşünce ve uygulamalar (küçülme, dış kaynak kullanma, stratejik ortaklıklar kurma, vb.), yönetimde güncel konular (güçlendirme, temel yetkinlikler, örgütsel vatandaşlık, entelektüel sermaye, vb.).
İnsan Kaynakları Yönetimi
Sendikal İlişkiler ve personel yönetimi ilkeleri: insan kaynakları ve kariyer planlaması, işe alma, oryantasyon, yetiştirme ve geliştirme; ücret yönetimi, performans değerlendirme-özendirme; iş analizi ve dizaynı; Türkiye’de sendikalar.
Araştırma Yöntemleri
Kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmıştır. Araştırma yöntemleri programlanmış, tek düze ve sanılanın aksine pozitivist bir bakış açısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı “Zihinsel İdman”dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur.
Liderlik Teorileri
Liderlik Nedir?, Liderlik Tipleri, Değerler, Tutumlar, Kişilik, Algılama, Öğrenme, Güdüleme, Gruplar, Grup Davranışının Temelleri, Liderlik, Güç ve Politika, Karar Alma, Örgütsel İletişim, Örgüt Kültürü, Çatışma, Örgütsel Değişme
Stratejik Yönetim
Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar; stratejik yönetim modeli; durumsal analiz (misyon, vizyon, değerler, amaçlar ve hizmet alanı analizi ve iç çevre analizi); alternatif stratejiler geliştirme (yön belirleyici, uyum sağlama, pazara giriş, rekabet), alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması (hizmet sunum ve destek stratejilerinin ve birim eylem planlarının geliştirilmesi); her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme.
SEÇMELİ DERSLER
Girişimcilik
Tümevarım ve tümdengelim metodlarına yönelik düşünme hakkındaki çağdaş teoriler ve yaklaşımlar, eleştirel değerlendirmenin yolları, yaratıcı düşünme süreci, yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler, yenilikçiliğin uygulaması ve yenilikçiliğin, girişimcilik için bir çekirdek yetenek olarak kullanılması, bu derste öğretilmektedir.
Toplam Kalite Yönetimi
Kalite yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilkeleri, Üretim ve hizmet sektörlerinde kalite sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi, Geliştirme programları, Kalite güvence sistemleri.
Halkla İlişkiler ve İletişim
Halkla ilişkilerin gelişim süreci, fonksiyonları, süreçleri, sponsorluk, lobicilik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.Halkla ilişkilerde kullanılan kitle haberleşme araçları hakkında bilgi edinir.
Yönetimde Yeni Gelişmeler
Bu derste öncelikle paradigma kavramı ele alınacaktır. Yönetim teorileri ve yeni yönetim teknikleri farklı paradigmalar çerçevesinde eleştirel tarzda incelenecektir.
 Uluslararası İşletme Yönetimi
ÇUŞ´in küresel rekabetteki yeri ve önemi; endüstriyel ilişkiler ile İKY yönetim üzerindeki etkileri; sendikal anlayış ve toplu pazarlıkta yapısal değişimin boyutu; ÇUŞ´in temel ekonomik ve yönetim stratejileri ve bu bağlamda kriz ve KOBİ yönetimi.
 Örgütsel Davranış
Örgütlerde formel ve informel yapılanma ile ast-üst ve grup ilişkilerinin temel kavram ve teknikleri; yetki tiplerini, yetki göçermeyi, merkezleşme-merkezkaçlaşmayı, eşgüdüm mekanizmalarını, planlama ve denetleme işlevlerini içeren yapısal analiz, motivasyon, moral, önderlik yaklaşımları, rol çatışmalarını, müzakere tekniklerini ve takım oluşturmayı içeren örgütsel davranış analizi; bu yapısal ve davranışsal kavramların çevresel koşullarla etkileşimi sonucu evrimi, bilimsel yönetim, işlevsel ve insan ilişkileri ekollerinin oluşumu ile durumsal, sistem ve post modern kuramların gelişimi.
 Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler
Bilgi, Örgütsel Bilgi Yaratma Teorisi, Bilgi Yönetimi Süreçleri, Bilgi Sistemlerinin Sosyal Epistemolojisi, Örtülü ve Açık Bilgi Kavramları ve Önemi, Bilgilerin Kodlanması, Koordinasyonu, İşlenmesi, Transferi, Bireysel Öğrenmelerden Örgütsel Öğrenmeye Geçiş, Öğrenme Türleri, Öğrenmenin Kurumsallaşması, Örgütsel Öğrenmeyi Zorlaştıran Nedenler ve Örgütsel Öğrenmenin Sınırları
Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi
Yenilik, Yaratıcılık ve İnovasyon Kavramları ve Tanımları, Yenilik ve Yaratıcılık Kavramlarının Önemi, İnovasyon Kavramından Farkları, Yenilik ve Yaratıcılık Nasıl Yapılır?, Yenilik, Yaratıcılık ve inovasyonun tarihsel süreç içinde örneklendirilerek incelenmesi, Yenilik ve yaratıcılık Kavramı Hakkında yazında yer alan Teoriler ve araştırmalar, İnovasyon Konusunda yazında yer alan Teorik çalışmalar, Yenilik, Yaratıcılık ve inovasyonu öğrenme ve İşletmelerin örgüt yapısının bu süreçle değişimi, İnovasyon Yönetimi konusunda Dünya’da önde gelen işletmelerin incelenmesi, İnovasyon Yönetiminde ülkemizde uygulayan işletmelerin incelenmesi, İnovasyon Yönetiminde önde gelen işletmelerin sektörel analizleri, İnovasyon Yönetimi, İnovasyon ile örgüt kültürü ilişkisi ,Örnek olaylarla işletmelerin analizi, Türkiye ve Dünya’daki İş Modeli Uygulamaları
İşletmelerde Kriz Yönetimi
Kriz tanımı ve önemi kriz türleri, krizin oluşum süreci, kriz nedenleri, krizi önceden algılama yöntemleri, kriz yönetimi.
Performans Yönetimi
Bu derste yüksek performansa ulaşmanın yolları ve ‘toplam performans sisteminin’ en etkin biçimde nasıl yönetileceği, İşletme performansının nasıl ölçüldüğü, çalışan performansının yükseltilmesi için ‘performans değerlendirme sistemlerinin’ nasıl uygulandığı tartışılacaktır.
 Müzakere Teknikleri ve Çatışma Yönetimi
Çatışma ve çelişkiyi anlamak, Çatışma ve çelişkilerin nedenleri, Müzakere Süreci gibi konular.
 Karar Verme Teknikleri
Karar Verme Süreci ve Modeller Olasılık Teorisine Giriş Karar Analizi Fayda ve oyun teorisi Lineer Programlamaya Giriş Lineer Programlama Uygulamaları Markov Zinciri Analizi Proje Planlama Kuyruk Teorisi Simülasyon Tahmin Teknikleri Tamsayılı programlama Hedef Programlama Non-Lineer Programlama
Risk Yönetimi
Risk kavramı ve tanımı, riskin ölçülmesi, riskin analizi ve yönetim çıkarımları değerlendirmesi bilgisi.
 Kitle İletişim Teorileri
Kitle iletişimini iletişimden ayırt ederek kitle iletişim alanını tanımlama. Medyanın toplumsal yapılara olası etkileri: İdealist, materyalist, özerklik ve karşılıklı bağımlılık ilişkileri. Bilimsel araştırmaya dayalı kitle iletişim kuramları: Lasswell kuramı, iki basamaklı akış kuramı, gündem koyma ve saptama kuramı, kullanım ve doyum kuramı. Kültürel göstergeler yakla

yön_tezsiz

Program Hakkında

  Günümüzde sağlık ve hastane alanında hekimlere ve hemşirelere olan ihtiyaç kadar bu kurumların iyi bir şekilde kurulup yönetilmesine ihtiyaç dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmaktadır. Çünkü iyi yönetim yalnızca ticaret, sanayi ve hizmet işletmeleri için değil, sağlık kurumları ve hastanelerde de işin her aşaması için gereklidir. İnsanların sağlık ve yaşam düzeylerini arttırma ve sağlık hizmetleri kalitesini iyileştirme amacına bağlı olduğu düşünülürse, tüm uğraş alanları içinde insanın sağlığını koruma ve iyileştirme fonksiyonunu üstlenmiş olan sağlık hizmetleri sektörünün ne denli önemli ve anlamlı bir yere sahip olduğu ortaya çıkar.

 

Nitekim tüm gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri sektörü ulusal gelirden en büyük payı alan sektör olma özelliğine sahiptir. Çok karmaşık bir insan gücü içeren büyük sağlık kuruluşlarının yönetilmesi sorununun ortaya çıkması ve bu ihtiyacın fark edilmesi ile sağlık sisteminin karmaşık boyutlarını bilimsel bir temelde yönetecek meslek elemanlarının yetiştirilmesi çabaları başlatılmıştır. Sağlık sistemini etkinleştirmeye büyük katkısı olduğuna kuşku olmayan yönetim olgusunun sağlık hizmetleri alanında yeni bir meslek olarak ele alınması ve bu mesleği yerleştirmeye ve geliştirmeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerekmektedir.

 

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi programında, sağlık sistemlerinin performansını arttırarak toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak, profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla, ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uyan bilimsel sağlık politikalarının belirlenmesi, planlanması, kaynakların temini, ekonomi ve finansmanı, organizasyonu ve yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı sağlayacak olan, muhasebe, toplam kalite yönetimi vb. sağlık hizmetleri ve kurumları yönetimini içeren derslerden oluşan bir eğitim programı uygulanacaktır.

Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER
Sağlık Kurumları İşletmeciliği

İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik
İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi – İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri – Organizasyonlarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi ve Uygulamaları – İnsan Kaynakları Planlaması – İnsan Kaynakları Temin ve Seçim Süreci – Çalışanların İş Ortamına Uyumlaştırılması – İnsan Kaynakları Geliştirme – Ücret ve Ödüllendirme Sistemleri – Performans ve Kariyer Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar; stratejik yönetim modeli; durumsal analiz (misyon, vizyon, değerler, amaçlar, genel ve sağlık çevresi ve hizmet alanı analizi ve iç çevre analizi); alternatif stratejiler geliştirme (yön belirleyici, uyum sağlama, pazara giriş, rekabet), alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması (hizmet sunum ve destek stratejilerinin ve birim eylem planlarının geliştirilmesi); her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme.
SEÇMELİ DERSLER
Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması
Pazarlama ve sağlık hizmeti pazarlaması kavramları / tüketici davranışları ve tüketici pazarı / kurumsal pazarları ve kurumsal satın alma davranışları / hedef ve konumlandırma stratejileri / rekabet stratejileri / sağlık hizmeti pazarlaması ve etik / stratejik pazarlama planlaması / sağlığı geliştirme stratejileri / sağlık iletişimi.
Sağlık Kurumları Muhasebesi
Temel Muhasebe Kavramları / Bilanço Ve Bilançonun Sınıflandırılması / İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi / Varlıkların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Borçların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Finansal Tablo Bilgilerinin Kullanılması / Sermaye / Nakit Akım Tablosu / Uluslararası Ve Türkiye Muhasebe Standartları
Sağlık Hukuku
Temel hukuk kavramları / sağlık mevzuatı / Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve son değişiklikler / hasta hakları / sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları / etik.
Sağlık Kurumları İçin Güncel Konular
Sağlığın Geliştirilmesi Kavramı/ Sağlıkta İletişim/ Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Sağlık Yönetimi/ Halk Sağlığı/ Düzenli Sağlık Kontrolü/ Sağlık  Araştırma Yöntemleri
Kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmıştır. Araştırma yöntemleri programlanmış, tek düze ve sanılanın aksine pozitivist bir bakış açısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı “Zihinsel İdman”dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur.
Sağlık Kurumlarında Lojistik ve Tedarik Yönetimi
Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi temel kavramlar, değer zinciri, tedarik zinciri ve rekabetçi üstünlük, lojistik ve tedarik zinciri sisteminin tasarımı, tedarik zincirinde arz ve talep planlaması, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi stratejilerinin oluşturulması, tedarik zincirinde envanter ve sipariş yönetimi, lojistik ve tedarik zincirlerinde bilişim teknolojileri konularını içermektedir.
Sağlık Sigortacılığı
Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, Sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, Sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, Sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, Dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, Sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Sağlık nedir? Sağlık politikaları nedir? Geçmişten günümüze sağlık sistemleri, Ulusal sağlık politikaları nasıl belirlenir ve bunu etkileyen faktörler nelerdir? Sağlık finansmanı nedir? Nasıl sağlanır? Sigortacılık ve uygulamaları nelerdir? Kamu sigortacılığı nedir? Türkiye’nin sağlık politikası ve uygulamaları nelerdir? Türkiye’de sağlık finansmanı nasıl sağlanmaktadır? 224-GSS-Aile Hekimliği uygulamaların karşılaştırılması? Avantaj-dezavantajları nelerdir? Sağlık politikaları uygulamalarına göre ülke modelleri ve bunların karşılaştırılması konular işlenmektedir.
Yönetim Muhasebesi
Yönetim muhasebesi kavram ve tekniklerinin analiz edilmesi ve işletmelerde karar alma süreçlerinde kullanılmasını kapsar.
Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
Kalite kavramı, teorisyenler ve teoriler, teoriğin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliliği, toplum ve hasta ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve önerilerin ortaya konmasında bilimsel yöntemlerin ve sürekli kalite iyileştirme prensiplerinin vurgulanması, istatistiki kalite kontrol, kalite güvence sistemleri, sürekli kalite iyileştirme ve toplam kalite yönetimi arasındaki farklılıkların tartışılması, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak takım çalışması halinde sağlık hizmetlerinde altyapı, süreç ve çıktıların iyileştirilmesine yönelik performans değerlendirme yöntemlerinin tartışılması.
Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler ve İletişim
Sağlık işletmelerinde halkla ilişkilerin yeri, önemi, halkla ilişkiler örgütlenmesi / sağlık işletmelerinin hizmet ettiği toplumu ve personeli tanıması / işletmeyi topluma tanıtması / sağlık iletişimi / sağlığı geliştirme / İletişim teknikleri / iletişim yöntemleri / sosyokültürel konumu belirleyen faktörler / sosyoekonomik ve kültürel konumun sağlık üzerine etkileri / halkla ilişkilerde örgütlenme modelleri / yaklaşım ve sorun çözme.
Sağlık Kurumlarında Yatırım Analizi
Yatırım türleri, ön fizibilite, pazar analizi (tüketici analizi, rekabet ortamının analizi, talep tahmini), teknik analiz (üretim teknolojisini belirleme, kapasite tayini, kuruluş yeri seçimi, yerleşim düzenlemesi, norm kadro), finansal analiz (sabit sermaye yatırım giderleri, işletme sermayesi, işletim dönemi giderleri), proje değerleme

Ders Programı

has_yön

 

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans

Program Hakkında

Bu program farklı lisans eğitimlerinden gelen tüm öğrenciler için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. İş yaşamında profesyonel iş deneyimi kazanırken aynı zamanda E – İşletme yüksek lisansı yapmak isteyen öğrenciler için de uygundur. İşletme Yönetimi Tezsiz/Tezli Yüksek Lisans Programı 3 dönemlik bir programdır. Her yıl Güz ve Bahar döneminde öğrenci kabul edilir. Programa kabul edilen öğrenciler, kayıtlı öğrencilerle sınırlı bir grupla birlikte derslere takip ederler ve çeşitli seçmeli dersler arasından almak istedikleri dersleri seçebilirler. Programın seçmeli dersleri öğrencilere, yüksek lisans çalışmalarını kendi kariyer planlarına göre belirli alanlarda yoğunlaştırma ve bunun için en uygun olan dersleri seçme olanağını sunar. Derslerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için derslerin içerik tanımları incelenebilir. Yüksek lisans öğrencisi ders seçimlerini bu şekilde düzenleyerek yüksek lisans çalışmalarını bir veya daha fazla alanda yoğunlaştırabilir veya seçmeli derslerini geniş bir yelpazede seçerek kendisi için daha geniş bir çalışma alanı oluşturabilir.

İstanbul Esenyurtl Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, geleceğin başarılı profesyonel yöneticileri olma potansiyeline sahip öğrencilere eğitim temelini kazandırmaya yönelik hazırlanmıştır. Programa katılmanın ön koşullarından biri lisans mezunu olmaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerden şunlar beklenir:

(1) profesyonel yönetime ilişkin temel kavramların, araçların ve teorilerin tam ve bütünleşmiş bilgisi,
(2) işletmeyle ve işletmenin sorunlarıyla yaratıcı ve etkili bir şekilde ilgilenebilmek için gereken davranışsal ve analitik beceriler,
(3) işletmelerin faaliyet gösterdiği ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal ortamları kavrama yetisi,
(4) işletmenin hem iç hem dış yönetimsel işlerinde profesyonel ve kişisel doğruluk ve sosyal sorumluluk anlayışı.

E – İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı her öğrencinin, ders programını seçtiği kariyer veya işe en iyi şekilde hazırlanmaya yönelik şekillendirebilmesi için çok geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Programda belirli bir alanda yoğunlaşmak zorunlu olmasa da, birçok öğrenci ders programlarını aşağıda belirtilen, piyasanın yönlendirdiği alanlarda yoğunlaştırmayı tercih etmektedir. Öğrenciler ihtiyaç ve isteklerine göre bir veya birkaç alanda yoğunlaşabilirler veya çeşitli seçmeli dersler seçerek yüksek lisans çalışmalarını daha genel bir işletme alanında gerçekleştirebilirler.
Seçmeli Dersler ve Proje Konuları;
– Yönetim Organizasyon
– İnsan Kaynakları
– Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi
– İşletme Yönetimi (MBA)
– Yönetim Bilişim Sistemleri
– Halkla İlişkiler
– Muhasebe Yönetimi ve Denetimi
– Bankacılık ve Finans
– Pazarlama
– Turizm İşletmeciliği
– Lojistik Yönetimi

Ders İçerikleri

İşletme Yönetimi
İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri: Temel kavramlar, İşletmenin amaçları, Ekonomik yapı içindeki yeri, Yönetici ve girişimci arasındaki fark; İşletmelerin Sınıflandırılması: Büyüklük, Mülkiyet, Hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi: Kuruluş aşamaları, Yer seçimi, Büyüklüğünün belirlenmesi, Kapasite; İşletme Fonksiyonları: Yönetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun İşleyişi: Liderlik ve yönetim, Stratejik yönetim, Değişim, Gruplar, Motivasyon

Araştırma Yöntemleri
Kişiler hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar yapılanların doğru yapılması için gerekli olan bilgi ve becerileri içeren bir derstir. Bilgisayar teknolojisinin de hızla gelişmesiyle birlikte istatistik alanında pek çok program kullanıcının hizmetine sunuldu. Bilgisayar teknolojisinin program haline getiremeyeceği ender konulardan birisi ise araştırma yöntem bilgisi olarak kalmıştır. Araştırma yöntemleri programlanmış, tek düze ve sanılanın aksine pozitivist bir bakış açısı gerektirmez. Araştırma yöntemleri eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi becerebilen insan aklına muhtaçtır. Dersin temel amacı “Zihinsel İdman”dır. Araştırmaya giriş, araştırmanın işletmelerdeki önemi, problemin tanımı, veri toplama, hipotez kurma, çeşitli araştırma yöntemleri, değişkenlerin ölçülmesi, örnekleme, araştırma planlaması dersin içeriğini oluşturur.

Finansal Muhasebe
Temel Muhasebe Kavramları / Bilanço Ve Bilançonun Sınıflandırılması / İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi / Varlıkların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Borçların Değerlemesi İle İlgili Sorunlar / Finansal Tablo Bilgilerinin Kullanılması / Sermaye / Nakit Akım Tablosu / Uluslar arası Ve Türkiye Muhasebe Standartları

Finansal Yönetim
Nakit Akım Tablosu / Şirket Değerleme / Sermaye Yapısı Teorileri / Kâr Payı Politikaları / Finansla Kiralama – Leasing / Finansal Piyasalar / Uluslar Arası Finansal Yönetim / Risk Yönetimi Ve Türev Ürünler

Pazarlama Yönetimi
Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı / Geniş Anlamda Pazarlama / Pazarlamanın Gelişimi / Temel Pazarlama Kavramları / Tüketici Pazarları / Endüstriyel Pazarlar / Pazar Bölümlendirme / Hedef Pazar Seçimi / Konumlandırma / Pazarlama Kanalları / Uluslararası Pazarlama

Stratejik Yönetim
Bu dersin amacı, dinamik ve hızla değişen bir ortamdaki işletmenin, farklı işlevsel alanlardaki faaliyetlerini bütünleştirme ihtiyacını ve yöntemlerini göstermektir. Üst düzey yönetimin önemli görevlerinden bir kısmını oluşturan örgütsel yenilenme ve büyümenin gerçekleşmesini sağlayan süreçler, gelişme stratejileri ve yapıları, strateji formülasyonu ve uygulamasına ağırlık verilerek ele alınacaktır.

Yönetim ve Organizasyon
Yönetim Sürecine Giriş / İşletmenin Genel Esasları / Yönetim Düşüncesinin Evrimi / Yönetim Sürecinin Evreleri / İşletmenin Kuruluş Sorunları / İşletmelerde Hukuki Organizasyon / Örgütleme Temel İlkeleri / Organizasyonlarda Yapısal Değişim / Organizasyon Yapısının Şekillendirilmesi /Yönetici Değerleme / Yönetimde Bilgi ve Bilgisayarın Rolü

İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi – İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri – Organizasyonlarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Çerçevesi ve Uygulamaları – İnsan Kaynakları Planlaması – İnsan Kaynakları Temin ve Seçim Süreci – Çalışanların İş Ortamına Uyumlaştırılması – İnsan Kaynakları Geliştirme – Ücret ve Ödüllendirme Sistemleri – Performans ve Kariyer Yönetimi

Üretim Yönetimi
Üretim planlaması; kapasite planlaması; kalite yönetimi; doğrusal programlama; kestirim ve karar verme kuramları; ileri karar verme kuramları.

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Yatırım türleri, ön fizibilite, pazar analizi (tüketici analizi, rekabet ortamının analizi, talep tahmini), teknik analiz (üretim teknolojisini belirleme, kapasite tayini, kuruluş yeri seçimi, yerleşim düzenlemesi, norm kadro), finansal analiz (sabit sermaye yatırım giderleri, işletme sermayesi, işletim dönemi giderleri), proje değerleme

Yönetim Muhasebesi
Maliyet Kavramları ve Sınıflandırılması/Maliyet Davranışları/Maliyet- Hacim- Kâr Analizleri/Maliyet Dağıtımı/Faaliyet Tabanlı Maliyetleme/Standart Maliyetleme/Değişken Maliyetleme/Karar Vermeye Yönelik Maliyetler/ Kâr Planlaması, Kontrolü Ve Yönetim Süreci/Kâr Planlaması Ve Kontrolünün Temel İlkeleri/Sermaye Harcamaları Planlaması Ve Kontrolü/Nakit Planlaması Ve Kontrolü/Yönetim Kontrol Raporları/Bütçe Sapma Analizleri/Uygulama

Liderlik Teorileri
Bu derste liderlik ve özellikleri, liderlik teorileri, motivasyon tanım ve süreci, motivasyon teorileri, koçluk uygulamaları, mentorluk ve uygulamaları, grup eğitim teknikleri ve eğitim oturumlarının yönetimi, etkin iletişim yöntemleri, iş ve sorumluluklarını delege edilmesi ve yöntemleri, iş performans problemleri ve motivasyon vaka analizleri, ödüllendirme ve özendirme sistemleri, performans yönetimi uygulamaları incelenecektir.

Toplam Kalite Yönetimi
TKY hizmetten yararlanan kesimin (müşterinin) istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu çerçevede, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, takım çalışması halinde, TKY’nin temel prensipleri, hem öğretilmekte hem de sınıf ortamında uygulanmakta ve performans, istatistiki yöntemler yardımıyla değerlendirilmektedir.

Halkla İlişkiler ve İletişim
Bu ders öğrencilerin çağdaş halkla ilişkilerin temellerini öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İşletme yönetiminin halkla ilişkilerdeki önemi, stratejik halkla ilişkiler yönetimi, halkla ilişkiler uzmanlığı, kriz yönetimi ve halkla ilişkiler, problem yönetimi ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve problem yönetimi, toplumla iletişim, müşteri ilişkileri, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, medya ve halkla ilişkiler gibi konular bu ders kapsamında ele alınacaktır.

Ders Programı

e_mba

Program Hakkında

Bu program, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında yönetimi üstlenecek sağlık kurumları işletmecileri yetiştirerek yöneticilik beceri ve görgülerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programda işletmecilik ile ilgili derslerin yanı sıra, sağlık kurumlarının finansal yönetimine ve sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına yönelik dersler yer almakta olup; sorunları teşhis edebilme ve çözüm üretebilme yetileri kazandırmak hedeflenmiştir.

Türk sağlık ve hastane sistemi ile ilgili olarak araştırma yapan kurum ve kişilerin ortak bulgusu, sağlık ve hastane sisteminin daha mükemmel bir biçimde işletilmesinin gerekliliğidir. Hastane yönetimlerinin karşılaştığı temel sorunların temelinde, hastanelerin bilimsel işletmecilik ilkelerine göre yönetilmemelerinin yattığı söylenebilir. Uzun yıllardan beri sağlık kuruluşlarında üst yönetimde görevli kişilerin işletmecilik konusunda ihtiyaç duydukları eğitimi alamamaları sorunların çözümünde gecikmelere neden olmaktadır. Derinlemesine yönetim eğitiminden geçmiş kişilerin sayısının arttırılması sağlık reformlarının etkili ve başarılı olmasını sağlayacaktır.

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ESUZEM) bünyesindeki Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Programı sağlık kurumları yönetici adayları için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. Her yıl Güz ve Bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Bu programdan mezun olanlar, yurt içinde ve yurt dışında tüm hastane ve sağlık kurumlarında değişik kademelerde yönetici olarak görev alacaklardır.

Uzaktan Eğitim veren programımız mezunları ve örgün öğretim mezunları arasında hiçbir

fark yoktur. Diplomalarımız YÖK onaylı olur örgün öğretim diplomalarına eşdeğerdir.

Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler
Sağlık İşletmeleri Yönetimi
Yönetim biliminin temel konuların yanında; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi konularının Hastane ve Sağlık Kurumları işletmeleri için incelenecektir. Bununla birlikte, her ne kadar halihazırda müfredat içerisinde doğrudan yer almasa da iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik/girişimcilik gibi konulara da dönem boyunca olanaklar dahilinde yer verilecektir.
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik
İnsan kaynakları yönetiminin ilkeleri, personel yönetiminden insan kaynakları yaklaşımına geçişin nedenlerinin incelenmesi, örgütsel verimliliği ve başarıyı belirleyen faktörlerin değerlendirilmesi ve örgütlerin insan kaynakları konusunda karşı karşıya kaldığı temel sorunların ve geleceğe yönelik perspektiflerin öğrenilmesi bu dersin genel amaçlarıdır.
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Stratejik yönetim, kurumun uzun vadeli başarımının belirleyen yönetsel karar ve eylemlerden oluşur. Stratejik yönetim, çevrenin taranması, strateji oluşturma, strateji formülasyonu, strateji uygulaması, değerleme ve kontrolden oluşur.
Dönem Projesi
Dönem Projesi; araştırılmaya ve incelenmeye değer bir konu üzerinde yapılır. Dönem projesi; giriş, amaç, materyal-metot, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler ve kaynakça bölümlerini içeren bir araştırma raporu niteliğinde olmalıdır.
Seçmeli Dersler
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması ve Uygulamaları
Bu derste, hastane ve sağlık hizmetlerinde pazarlama anket yöntemi uygulamaları; pazarlama süreç analizleri, tüketici davranışları, pazarlama segmentleri, hedef pazarlama stratejileri, mix hizmetler ve iletişimsel hizmetlerde pazarlama yönetimlerinin ilişki düzlemine ait konular işlenecektir. Ayrca bu dersi alan öğrenci teorik olarak işlenen konuların üniversitenin belirleyeceği veya öğrencinin seçmesi durumunda üniversitenin yeterlilik bakımından onaylayacağı herhangi bir sağlık kurumunun pazarlama ve tanıtım bölümünde uygulama çalışmasına katılacaktır.
Sağlık Kurumları Muhasebesi ve Uygulamaları
Muhasebenin tanımı ve gelişimi, Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri, Bilanço kavramı ve temel bilanço eşitliği, Gelir Tablosu, Hesap kavramı ve hesapların işleyişi, Hesap planı, defter ve belgeler, Çift taraflı kayıt yöntemi, Muhasebe sürecine toplu bir bakış, Ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri, KDV hesapları ve işleyişi, Tek düzen hesap planının tanıtılması, Varlık hesapları ve işleyişi: Dönen ve duran varlıklar, Kaynak hesapları ve işleyişi: Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar, Gelir Tablosu hesapları: Gelir ve gider hesaplarının işleyişi, Envanter işlemleri, Hesapların kapatılması, Mizan, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması. Ayrca bu dersi alan öğrenci teorik olarak işlenen konuların üniversitenin belirleyeceği veya öğrencinin seçmesi durumunda üniversitenin yeterlilik bakımından onaylayacağı herhangibir sağlık kurumunun muhasebe bölümündesaatlik uygulama çalışmasına katılacaktır.
Sağlık Hukuku
Dersin kurgusu temel hukuk bilgileri kapsamında güncel konular-mevzuat ve uygulama esas almaktadır. Bunlar arasında özellikle;
Hekim-Hasta Arasındaki Hukuki İlişkiler, Hukuki Sorumluluk Türleri, Doktorun Kusurunun İncelenmesi Tedaviden Doğan Borçlar, Tıbbi Müdahale Çeşitleri ve Doğan Zararlar, Hasta Hakları, Tıp Etiği, Sağlıkla İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Sağlıkla İlgili Temel Yasalar, Sağlık Hakları ve Türkiye’deki Durum, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sağlık Personelinin Sorumluluğu, Sağlık Kurumlarının Sorumluluğu,Hekimin Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Durumlar, Tıp Ceza Hukukunda Organ Ticareti  Suçu, Tıp Caza Hukukunda Bekgede Sahtecilik  Suçu, Türk Ceza Hukukunda Hekimin İrtikap Suçu vb. konuları kapsamaktadır.
Sağlık Kurumları için Güncel Konular
Dersin kurgusu temel hukuk bilgileri kapsamında güncel konular-mevzuat ve uygulama esas almaktadır. Bunlar arasında özellikle ;
Hekim-Hasta Arasındaki Hukuki İlişkiler,
Hukuki Sorumluluk Türleri, Doktorun Kusurunun İncelenmesi Tedaviden Doğan Borçlar, Tıbbi Müdahale Çeşitleri ve Doğan Zararlar,
Hasta Hakları, Tıp Etiği, Sağlıkla İlgili Kurum ve Kuruluşlar,
Sağlıkla İlgili Temel Yasalar, Sağlık Hakları ve Türkiye’deki Durum,
İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sağlık Personelinin Sorumluluğu,
Tıp Ceza Hukukunda Organ Ticareti Suçu, Tıp Caza Hukukunda Bekgede Sahtecilik Suçu
Türk Ceza Hukukunda Hekimin İrtikap Suçu vb. konuları kapsamaktadır.
Hastane ve Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon
Sağlık kurumlarında örgütsel Davranışa genel bakış, temel kavramlar ve motivasyon kavramları, kişisel ve kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesi, organizasyonlarda liderlik, güç, politik yapı ve çelişkiler organizasyon kültürü, kapsam ve içeriği, sosyo-kültürel yaklaşımda örgütsel sistem; örgüt kültürünün oluşum süreci; içsel ve dışsal adaptasyon sorunlarının çözüm süreci, örgüt ideolojisi, zihinsel programlama değerler ve uygulamalar gibi konular ele alınacaktır.
Araştırma Yöntemleri
Bir disiplin olarak araştırma yöntemlerinin kapsamı ve önemi. Düşünme, bilim ve araştırma kavramları. Araştırma türleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları. Gözlem teknikleri: Belgesel gözlem, canlı gözlem. Kütüphanelerden faydalanma. Sistemli analiz. Tanımlama ve sınıflandırma, hipotez, sınama ve teori. Karşılaştırmalı metod. Bir araştırmanın kaleme alınması. Örnekleri ile araştırma raporu ve araştırma projesi yazım modeller.
Sağlık Kurumlarında Tedarik ve Lojistik Yönetimi  Uygulamaları
Bu ders kapsamında, tedarik, malzeme ve lojistik yönetimim konuları incelenecektir. Lojistik yönetimin alanları içerisinde malzeme ve tedarik teknikleri konusunda bilgi verilecektir. Tedarik süreci-gerekli ürünler (tıbbi ve tıp dışı malzeme, geri dönüşümsüz ürünler, sarf malzemeleri, tıbbi araç ve gerkçelere yatırımlar, teknik işlemleri kolaylaştırıcı yöntemler) analiz edilecektir. Pazarlamada rekabet olgusu, fiyat politikası ve tedarik stratejileri ve depolama; tam zamanlı tedarik ilkeleri, E-ticaret ve modern lojistik kavramları ve kat hizmetleri, tedarik sisteminin içsel ve dışsal görev ve sorumlulukları, lojistik ve hizmet yetkinlikleri, profesyonellerin rolü, riskler, avantajlar ve SWOT analizi ders kapsamında işlenecek konulardır. Ayrca bu dersi alan öğrenci teorik olarak işlenen konuların üniversitenin belirleyeceği veya öğrencinin seçmesi durumunda üniversitenin yeterlilik bakımından onaylayacağı herhangibir sağlık kurumunun logistik ve tedarik  bölümünde 42 saatlik uygulama çalışmasına katılacaktır.
Finansal Yönetim
Finansal planlama ve denetim. Finansal tablolar ve analiz araçları. İşletme sermayesi yönetimi. Sermaye yapısı ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. Firmanın finansal durumunun analizi. Firmanın piyasa değeri ve sermaye yapısı arasındaki ilişki.Yatırım kararları. Temettü kararları.
Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
Kalite Kavramı , Kalite ve Müşteri ,Kalite ve Verimlilik ,Kalite ve Maliyet / Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı ,Kıyaslama (Benchmarking) ,Sürekli İyileşme (Kaizen) , Katılımcı Yönetim ,Personel Güçlendirme (Empowerment) ,Temel Yetenek (Core Conpetence) , Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) ,Küçülme (Downsizing) , Kalite İyileştirme Teknikleri ,Kalite Çemberleri (Quality Circles) ,Kalite Grupları , Toplam Verimli Bakım (Total Productive Maintenance) , Tam Zamanında Yaklaşım (Just in Time) ,Z Teorisi ,ISO Belgesi , Öğrenen Organizasyonlar (Learning Organizations) ,Klasik Anlayış İle TKY Anlayışının Karşılaştırılması
Yönetim Muhasebesi
Üretim safhalarında birden çok mamül üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları. Birleşik ve yan mamüllerin maliyetlenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması. Standart maliyetleme sistemi ve muhasebe kayıtları. Maliyetlerin değişme biçimleri. Tam ve değişken maliyetleme. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları. Örnek problemler
Yatırım Projeleri Analizi
Yatırım ve proje kavramı. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım kararını etkileyen faktörler. Yatırım projesini hazırlama sürecinin temel aşamaları. Sabit sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi. Yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemler.

Ders İçerikleri

e_saglık

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

Günümüzde modern yaşamın getirdiği stres ve rekabet ortamı, ruhsal sağlığa atfedilen değeri ve klinik psikologlara olan gereksinimi arttırmaktadır. Bu bağlamda klinik psikoloji alanında yetişecek bilim insanlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe fazlalaşmaktadır.

Kişinin ruh sağlığının bozulması, işlevselliğini her alanda olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Ruh sağlığı bozuk olan bireyler, toplumsal hayata uyumda zorlanacak ve günlük yaşamlarında sorun yaşayacaklardır. Klinik psikolojinin, bireylerin ruh sağlığını koruyarak ve iyileştirerek, hayat kalitelerini yükseltmeyi amaçlaması bu alanın önemini ortaya koymaktadır.

Klinik psikoloji programında, var olan ve yeni müdahale ve değerlendirme yöntemlerinin araştırılması ve uygulanması üzerinde uzmanlaşarak, toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak klinik psikoloji uzmanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uygun psikolojik ihtiyaçların belirlenmesi, müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, ruh sağlığı koruma çalışmalarının yapılmasını içeren derslerden oluşacak bir ders programı hazırlanmıştır.
Bu programdan mezun olacak öğrenciler “Klinik Psikoloji Yüksek Lisans” diploması alırlar, çeşitli hastanelerde, psikoterapi ve danışmanlık merkezlerinde, üniversitelerin psikoloji bölümleri vb. alanlarda çalışma imkanına sahiptirler.

klinik psikoloji

ZORUNLU DERSLER

Erişkin Psikopatoloji
Psikopatolojilerin sınıflandırılması: DSM-IV 1. Eksen bozukların içerikleri, davranım bozuklularının içerikleri; Psikopatolojilerin etiyolojisi: Biyolojik kuram, Davranışçı kuram, Bilişsel kuram, Psikodinamik kuram; Vaka çalışmaları.

İleri Araştırma Uygulamaları
Deneysel araştırma yöntemleri / Geçerlik ve güvenilirlik kavramları / Araştırma problemi / Hipotez kurma/ Değişkenlerin tanımlanması/ Operasyonel tanım/ Literatür taraması / örneklem seçme yöntemleri / farklı araştırma desenleri / Bilimsel makale yazma kuralları.

İleri İstatistik
Çok etkenli ANOVA modelleri / ANCOVA / Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) / MANCOVA / faktör analizi / Güvenilirlik analizleri / Basit doğrusal regresyon / Çok değişkenli regresyon analizi /  Lojistik regresyon

Klinik Görüşme ve Değerlendirme
Klinik görüşmenin amacı – Klinik görüşme yöntemleri – Klinik değerlendirmenin amacı – MMPI testinin uygulaması – MMPI testinin raporlanması – TAT testinin uygulaması  – TAT testinin raporlanması

Süpervizyon I
Bu dersin amacı, öğrencilere klinik uygulama yaptırarak, bu süreçteki eksikliklerini gidermelerini sağlamaktır. Öğrenciler danışanlarıyla yaptıkları görüşmeleri dersin hocasıyla paylaşarak geri bildirim almaları sağlanır.

Süpervizyon II
Bu dersin amacı, öğrencilere klinik uygulama yaptırarak, bu süreçteki eksikliklerini gidermelerini sağlamaktır. Öğrenciler danışanlarıyla yaptıkları görüşmeleri dersin hocasıyla paylaşarak geri bildirim almaları sağlanır.

SEÇMELİ DERSLER

Çocuk Psikopatolojisi
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar / Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu/ Öğrenme Bozuklukları /Zeka Bozuklukları / Çocuklarda Anksiyete Bozuklukları/ Çocuklarda Duygudurum Bozuklukları / Çocuklarda Yeme Bozuklukları / Çocuklarda Davranım Bozuklukları / Seçici Konuşmamazlık /  Kekemelik

Grup Psikoterapisi
Öğrencilere grup terapisine yönelik temel becerileri ve metotları kazanır, ayrıca grup terapisine has terapötik faktörler ile grup terapisi uygulamalarında karşılaşılan problemlere yönelik bilgi verilir

Psikodinamik Psikoterapi
Psikodinamik psikoterapinin tarihi ve gelişimi / İd, ego, süper ego kavramları / Savunma mekanizmaları / Frued’a göre kişilik evreleri / Nesne ilişkileri kuramı / Psikodinamik kuramda terapi yaklaşımı / Aktarım / Karşı aktarım

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
Kognitif Davranışçı Terapi tekniklerinin dayandığı model tanıtılır, temel kavram ve yöntemler öğretilir.

Yeme Bozuklukları
Anoreksiya Nervosa/ Bulimia Nervosa / Yeme Bağımlılığı / Farkına varmadan yeme / İyi hissetmek için yeme / Zevk için yeme/ Stresi gidermek için yeme / Canlanmak için yemek /Kompulsif Yeme Problemleri / Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu/ Gece Yeme Sendromu / Kısıtlama Sürecinin Ardından Fazla Yeme Atakları / Fazla Kiloları Korumak İçin Yemek / Yeme Bozukluklarının Tedavisi

Davranışın Biyokimyası ve Psikopatolojide İlaç Kullanımı
Psikolojik sorunlarda kullanılan ilaçların etki mekanizmalarına ilişkin kuramsal bilgilerin aktarılması ve hastalarda ilaç kullanımına bağlı olarak görülen etkilerin üzerinde durulur.

Duygular ve Psikopatoloji
Temel duygular kuramsal olarak incelenir ve psikopatoloji ile duygular arasında nasıl bir ilişki olduğu ilgili literatürokunur.

Aile ve Evlilik Terapisi
Aile içindeki terapötik değişimi sağlayacak ve kolaylaştıracak olan aile terapisi becerilerinin öğrenilmesine odaklanılır. Çift ve ailelerin sorunlarını anlamaya, sorunlarına yönelik formülasyon yapmaya ve müdahaleye yönelik becerilerin gelişmesini üzerinde durulur.

Şema Terapisi
Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar içerisinde yer alan, fakat ayrı bir okul olan Şema Terapi yaklaşımı tanıtılır ve bu yaklaşımın psikopatolojileri açıklama şekli ve tedavi için uyguladığı teknikler öğretilir

Alkol Bağımlılığı ve Tedavisi
Alkolün etki mekanizması, tolerans gelişiminin biyolojik açıklaması, alkol kullanımı ile ilişkili bozukluklar, alkol kullanımı önleme ve tedavi programlarında temel prensipler dersin içeriğinin oluşturması

Projektif Testler
Ders önde gelen projektif kişilik testlerini (Rorschach ve TAT) kapsamaktadır. Bu derste öğrencilerin değerlendirme yöntemlerinin seçimi, testlerin uygulanması ve raporlanmasını içermektedir.

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: