Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Mesleki Gelişim Sertifika Programı
3 Ocak 2016

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI

Ücret: 1.250 TL  Grup İndirimi Mevcut.

Eğitim Yeri: Cevizlibağ-Topkapı Üniversite Kampusu

Eğitim Süresi 4 gün  (18 Saat Teorik+6 Saat Uygulama)

Hafta Sonu Grupları : Perşembe-Cuma-Cumartesi-Pazar

Hafta İçi Grupları     :  Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma

Email: pdrsaglik@gmail.com

Tel:      532 17197 12 ve 13

www.pdrsaglik.com

www.akademikpprogram.com

Bilirkişilik Temel Eğitimi

(1) Bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.

(2) Temel eğitimin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.

(3) Temel eğitim, EK-l’de belirtilen on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Dersler arası dinlenme süresi 10 dakikadan az olamaz. Blok ders yapılamaz. Bir günde altı ders saatinden fazla eğitim verilemez. Eğitim kuruluşları, Bilirkişilik Daire Başkanlığının ııygıın görüşü ile temel eğitim ders saatini arttırabilirler.

(4) Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

(5) Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

(6) Temel eğitim, en fazla iki hafta içinde tamamlanmak zorundadır.

(7) Temel eğitime katılmak zorunlu olup eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösterir çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(8) Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.

(9) 6/12/2012 tarihli vc 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları için, 4/11/1983 tarihli vc 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından temel eğitim alma şartı aranmaz. Bu uzmanlar, diğer bilirkişilik uzmanlık alanlarında bilirkişilik yapmak için temel eğitim almak zorundadır.

(10) Temel eğitim almış bilirkişi, sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde altı saatten az olmamak üzere EK-2’dc belirtilen yenileme eğitimine katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler, bu eğitimi almadıkça bilirkişilik yapmak için yeniden başvuruda bulunamaz.

(11) Eğitim kuruluşları tarafından temel eğitim almak üzere başvuruda bulunan kişilerden EK- 4 Ye yer alan kayıt formu istenir.

2017-2018 Sonbahar ve Bahar Dönemi Bilirkişilik Eğitim Programı

Akademik Kadro

Fakülte-Bölüm Adı

 

Prof. Dr. Emin Memiş

Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Necla Akdağ Güney

Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mehtap Civir

Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Yaşar Duran

Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akdemir

Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Yusuf İleri

Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Efe Yamakoğlu

Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Nurten Dayıoğlu

Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ferzan Curun

Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Aslı Zengin Türkmen

Psikoloji Bölümü

BÖLÜM 1

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)

 • Giriş (20 Dakika)
 • Türk yargı teşkilatı (15 Dakika)

o Genel Hususlar o Cumhuriyet Başsavcılıkları o İlk Derece Mahkemeleri

■ Hukuk Mahkemeleri

■ Ceza Mahkemeleri

■ İdare/ Vergi Mahkemeleri o Üst Derece Mahkemeleri

■ Bölge Adliye/ İdare Mahkemeleri

■ Yargıtay ve Danıştay o Anayasa Mahkemesi

 

 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler (15 Dakika)

o Hakim o Savcı o Avukat o Noter

o İcra ve İflas Organları o Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli

 

 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler (50 Dakika)

o Adil yargılanma hakkı o Taleple bağlılık ilkesi o Usul ekonomisi ilkesi o Taraflarca hazırlama-Re’sen araştırma ilkeleri

 

 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar (50 Dakika)

o İspat kavramı o İspat yükü ve ispat hakkı

o İspat araçları (deliller)

o İspat aracı olarak bilirkişi raporu ve uzman mütalaası

 

BÖLÜM 2:

BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER (300 DAKİKA)

 • Bilirkişinin Nitelikleri (25 Dakika)

o Bilirkişilik kavramı o Bilirkişilerin taşıması gereken nitelikler

 

 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt(25 Dakika)

o Başvuru usul ve esasları

■ Listelere kayıt şartları

■ Başvurunun değerlendirilmesi

o Listelerde yer alma süresi, yeniden başvuru

 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (100 Dakika)

o Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri

■ Bilirkişinin yetkileri

■ Bilirkişinin ödevleri o Bilirkişilik etiği

■ Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık

■ Yetkinlik ve mesleki özen

■ Dürüstlük ve tarafsızlık

■ Bağımsızlık

■ Saygınlık ve güven

■ Görevi kabul yükümlülüğü

■ Menfaat elde etme yasağı

■ Sır saklama yükümlülüğü

■ Bildirim yükümlülüğü

■ Reklam yasağı

 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (150 Dakika)

o Bilirkişinin Denetimi o Performans Değerlendirmesi o Bilirkişinin disiplin sorumluluğu

■ Uyarma

■ Listeden geçici olarak çıkarılma

■ Listeden kalıcı olarak çıkarılma

■ Bilirkişilikten yasaklanma

o Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu

 

BÖLÜM 3:

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (100 Dakika)

o Bilirkişi incelemesinin zamanı

o Bilirkişi incelemesine başvurulmasında hâkim ve tarafların rolü

■ Re’sen başvurulması

■ Talep üzerine başvurulması

■ Bilirkişi ücret ve giderlerinin yatırılması o Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi

o Hukuki konu – teknik konu ayrımı

■ Hukuki konularda bilirkişi görüşüne başvurulamayacağı

■ Bilirkişinin hukuki konuda oy ve görüş bildiremeyeceği

 

 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi (50 Dakika)

o Görevlendirilme usulü o Bilirkişinin görevden kaçınabileceği haller o Bilirkişinin görevden kaçınamayacağı haller o Bilirkişiliğin yasaklılığı ve reddi

 

 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (100 Dakika)

o İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi o Ön inceleme yapılması

o Bilirkişinin yetkileri-yetkileriıı kullanılmasının usul ve esasları

■ Uyuşmazlık konusunun incelenmesi

■ Taraflar veya üçüncü kişilerin bilgisine başvurma

■ Bir başka bilirkişi ile işbirliği yapma

■ İhtiyaç duyduğu kayıt ve belgelerin temini

 

BÖLÜM 4:

RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)

 • Oy ve Görüşün Sunulması (150 Dakika)

o Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması o Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması

■ Raporda kullanılması gereken dil, üslup ve yazım usulü

 • Araştırma
 • Yazım
 • Doğruluğunu kontrol

■ Raporun şekli

 • Kapak sayfası
 • İçindekiler
 • Görev tanımı
 • Bilirkişi raporundaki sonuçların dayandığı literatür, veriler ve diğer materyaller
 • Bilirkişinin yaptığı çalışmanın ve yöntemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi
 • Analiz: Bilirkişiye yöneltilen sorular ve sıra numarası altında bunlara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerekçeleri
 • Sonuç
 • Bilirkişilerin imzası
 • Karşı oy ve gerekçesi
 • Maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, kroki, fotoğraf, tablo vs.

 

 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi (50 Dakika)

o Bilirkişi raporunun teslimi ve taraflara tebliği o Bilirkişinin dinlenilmesi ve soru yöneltilmesi o Bilirkişi raporuna itiraz

o Bilirkişi raporunun hüküm vermeye ve denetime elverişli olmaması

■ Ek rapor alınması

■ Yeni bilirkişi incelemesine başvurulması o Raporun hükme esas alınması

o Raporun hükme esas alınması

 

BÖLÜM 5:

UYGULAMA (300 DAKİKA)

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması

(50 Dakika)

 • Örnek Olayların Sunulması
 • İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • Genel Değerlendirme
 • Eğitim Değerlendirme Anketi

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: