,

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİ


Program Adı Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Sertifika Programı
 
Kontenjan 35 kişi ile sınırlıdır.
Ders Saati 36 saat (Günlük 9 ders saati)
Ücret 1200 TL
Eğitim İçeriği Temel eğitim medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe
Eğitimciler
 Eğitim Tarihleri 14 – 15 2019   Saat 09:00-18:00

21 – 22 Aralık 2019   Saat 09:00-18:00

Eğitim Yeri FSM-Haliç Kampusu
  FSM-Üsküdar Kampusu
Kayıt Ücreti 1.200 TL
Kayıt Olmak İçin KAYIT FORMUNA Tıklayınız .
Kayıt İçin Gerekli Belgeler 1.      Kimlik Fotokopisi

2.      Diploma Fotokopisi

3.      Başvuru Formu ve EK-1 sözleşme İçin)

4.      5 Yıllık Kıdeme Sahip Olduğunu Gösterir Resmi Belge ???

5.      Ücret Yatırıldığına Dair Dekont

Email adresimize göndermeniz gerekli: fsmkonkordato@gmail.com

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ Mesai Saatler: 09:30 – 12:30  || 13:30 – 17:30
Tel: 0543 408 80 04 – 05

1,200.00

 Soru

Cevap

Konkordato Komiserliği Eğitimleri

Hukuku Dayanağı Nedir?

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 289 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 290 ıncı maddesinin altıncı fıkrası ve 30/1/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince konkordato komiserliği temel eğitiminin usul ve esaslarını belirlemek. mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları gidermek amacıyla bu Genelge

 

Kimler Konkordato Komiserliği Eğitimine Katılabilir?

Beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafindan alınır.(Tablonun sonunda detaylı açıklaması bulunmkatadır.)

Kimler Konkordato Komiserliği Eğitimin Süresi ve Yürütülmesi  Nasıl Olacaktır?

(1)        – Temel eğitimin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.

(2)        Temel eğitim, on sekiz saati hukuk, on sekiz saati ise muhasebe, finans ve işletme yönetimi olmak üzere en az otuz altı ders saatinden oluşur.

36 Saat = 18 Saat Hukuk + 18 Saat Muhasebe/Finans

(3)        Derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

(4)        Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 35 katılımcı ile yürütülür.

Kimler Konkordato Komiserliği Eğitiminin İçeriği Nedir?

Temel eğitim;

·         icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri,

·         konkordato mevzuatı hükümleri,

·         komiserin taşıması gereken nitelikler,

·         komiserin görevi, yetkisi,

·         yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu,

·         konkordato projesinin analizi, sürdürülmesi ve denetimi,

·         alacaklılar kurulu ve görevleri,

·         işletme yönetimi,

·         muhasebe,

·         finansal raporların ve işletme faaliyetlerinin analizi,

·         işletmelerde kriz yönetimi,

·         konkordato sürecinin yürütülmesi,

·         konkordato sürecinde hazırlanacak raporlar,

·         rapor yazım usul ve tekniği ile Bakanlık tarafından gerekli görülen diğer konuları kapsar.

 

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

Komiserin nitelikleri

MADDE 4 – (1) Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:

  1. a) Türk vatandaşı olmak.
  2. b) Tam ehliyetli olmak.
  3. c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul

edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki

tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

  1. d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son

verilmemiş olmak.

  1. e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten

yasaklı bulunmamak.

  1. f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
  2. g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı

suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan

tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

  1. h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

Komiserin görevlendirilmesi

 

MADDE 5 – (1) Mahkeme, komiseri, bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kurulu

tarafından oluşturulan listeden seçer. Bu listede görevlendirilecek komiser bulunmaması hâlinde liste dışından

görevlendirme yapılır ve yapılan bu görevlendirme bölge kuruluna bildirilir.

(2) Üç komiser görevlendirilmesi durumunda; komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek

şartıyla bağımsız denetçiler arasından seçilir. Seçilecek komiserlerden bir diğerinin ise hukukçu olması tercih edilir.

(3) Listeye kayıtlı komiser kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür.

(4) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

(5) Komiserin görevinin sona ermesi hâlinde bu durum mahkemesince sebepleriyle birlikte derhâl bağlı bulunduğu

bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kuruluna bildirilir.

 

 

KONKORDATO BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?

MADDE 11 – (1) Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez.

(2) Yenileme eğitimi hakkında 10 uncu madde hükmü kıyasen uygulanır.

 

ADALET BAKANLIĞI BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 26 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAYIMLANAN GENELGE AŞAĞIDADIR.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı
Sayı : 87844950-010.06.02/80 26/06/2019

Konu : Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esasları
GENELGE No : 171

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve I Has Kanununun 289 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 290 inci maddesinin altıncı fıkrası ve 30/1/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince konkordato komiserliği temel eğitiminin usul ve esaslarını belirlemek, mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları gidermek amacıyla bu Genelge hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Komiserlik Temel Eğitimi

(1) Komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içeren komiserlik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.

(2) Temel eğitimin verilmesinde yüz. yüze eğitim yöntemi uygulanır.

(3) Temel eğitim, on sekiz saati hukuk, on sekiz saati ise muhasebe, finans ve işletme yönetimi olmak üzere en az otuz altı ders saatinden oluşur. Bir günde dokuz ders saatinden fazla eğitim verilemez. Eğitim kuruluşları. Bakanlığın uygun görüşü ile temel eğitim ders saatini arttırabilirler.

(4) Temel eğitim; icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato mevzuatı hükümleri, komiserin taşıması gereken nitelikler, komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu, konkordato projesinin analizi, sürdürülmesi ve denetimi, alacaklılar kurulu ve görevleri, işletme yönetimi, muhasebe, (İnansal raporların ve işletme faaliyetlerinin analizi, işletmelerde kriz yönetimi, konkordato sürecinin yürütülmesi, konkordato sürecinde hazırlanacak raporlar, rapor yazım usul ve tekniği ile Bakanlık tarafından gerekli görülen diğer konuları kapsar.

(5) Temel eğitime katılmak zorunlu olup eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere

1/4 devam durumunu gösterir çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12 sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

(6) Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 35 katılımcı ile yürütülür.

(7) Temel eğitimi tamamlamış olan komiser, listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde on iki saatten az olmamak üzere yenileme eğitimine katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi; konkordato komiserliği konusundaki güncel gelişmeler, komiserin nitelikleri ve ödevleri, komiserlik görevinin icrası, komiserlik faaliyeti sırasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin örnek olaylar üzerinden değerlendirilmesine yönelik uygulama eğitimi ile Bakanlık tarafından gerekli görülen diğer konuları kapsar. Yenileme eğitimine katılmayan komiserler, bu eğitimi almadıkça komiserlik yapmak için yeniden başvuruda bulunamaz.

(8) Medeni usul ve icra i flaş hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik temel ve yenileme eğitiminden muaftır.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Kuruluşları

(1) Komiserlik temel eğitimi Bakanlıkça izin verilmek kaydıyla: bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversiteler ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından verilir.

(2) Hukuk alanında eğitim; medeni usul ve icra i flaş hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku alanında profesör, doçent veya doktor unvanına sahip olanlar tarafından verilir. Eğitimcilerde konkordato komiserliği yapmış olmak veya bu alanda çalışmalarda bulunmuş olmak aranır.

(3) Muhasebe, fınans ve işletme yönetimi alanlarında eğitim; işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, doçent veya doktor unvanına sahip olanlar tarafından verilir. Eğitimcilerde konkordato komiserliği yapmış olmak veya bu alanda çalışmalarda bulunmuş olmak aranır.

(4) Temel eğitim izin başvurusu, Bakanlıkça belirlenecek usule göre yapılır.

(5) Eğitim vermek üzere kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler aranır:

a) İzin talebine ilişkin başvuru dilekçesi.

b) Eğitim koordinatörünün adı ve soyadı ile iletişim bilgileri.

c) Eğitimin içeriğini ve sürelerini kapsayan eğitim programı ve takvimi.

ç) Eğitimin yürütüleceği yer. bu yerin fotoğrafları, adresi ile iletişim bilgileri.

d) Eğitimcilerin sayısı, unvanları, uzmanlıkları, yeterlilikleri, özgeçmişleri ve son akademik unvanlarını gösterir belgelerin aslı veya onaylı sureti ile eğitimci bilgi formu (EK-I).

(6) İzin başvurusunda aranan bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması halinde yapılacak

2/4

ihtar üzerine eksikliğin iki hafta içinde giderilerek Bakanlığa gönderilmesi gerekir. Aksi takdirde başvuru yapılmamış sayılır.

(7) Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda eğitimin amacına ulaşıp ulaşmayacağı, eğitimin yapılacağı mekanların uygunluğu ve eğitim faaliyetinin devamlılığın sağlanıp sağlanmayacağı hususları değerlendirilerek aranan şartları taşıdığı tespit edilen eğitim kuruluşuna cıı çok üç yıl için geçerli olmak üzere izin verilir.

(8) Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda başvuran kuruluşun aranılan nitelikleri taşımadığının tespiti halinde talep reddedilir ve ilgilisine bildirilir.

(9) İzin başvurusunda istenilen bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması halinde değişiklik tarihinden itibaren iki hafta içinde Bakanlığa bildirimde bulunulması gerekir. Değişikliğin süresinde bildirilmemesi halinde eğitim izni iptal edilebilir.

(10) Eğitim izni verilen kurum ve kuruluşlarının listesi. Bilirkişilik Daire Başkanlığının internet sitesinde elektronik ortamda yayımlanır.

(11) İzni yenilenmeyen veya iptal edilen eğitim kuruluşu, elektronik ortamdaki listeden silinir. Bu eğitim kuruluşuna ait belgeler dosyasında saklanır.

(12) Eğitim kuruluşu, eğitim iznini başka bir kurum veya kuruluşa devredemez.

(13) İzin süresinin uzatılmasını isteyen eğitim kuruluşu, izin süresinin bitiminden en az iki ay önce başvurmak zorundadır. Süresi içinde başvurulmaması halinde, uzatma talebi reddedilir. Yenileme başvurularında ilk izin başvurusunda istenen belgelerden yalnızca değişiklik olanlar yeniden istenir.

(14) Eğitim kuruluşunun. Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre sunduğu faaliyet raporları ile yapılan denetimlere ilişkin raporların incelenmesi sonucunda, eğitimin belirlenen şartlar ve içerikte başarılı bir şekilde devam ettiğinin ve Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde düzenlenen eğitim izninin iptalini gerektirir hallerin bulunmadığının anlaşılması halinde, verilen izin en çok üç yıla kadar uzatılabilir. İzin süresinin uzatılmasına ilişkin talep. Bakanlıkça incelenerek karara bağlanır ve karar ilgilisine bildirilir.

(15) İzin süresi içerisinde eğitim programı açmayan veya açtığı halde çeşitli nedenlerle eğitimi gerçekleştiremeyen kuruluşun, eğitim izin süresinin uzatılması talebi reddedilir.

(16) Eğitim kuruluşları, eğitimlerini tamamlayan katılımcılara en geç on beş gün içinde EK-2‘deki örneğine uygun olarak düzenlenecek Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Katılım Belgesi ve yenileme eğitimlerini tamamlayan katılımcılara ise EK-3’tcki örneğine uygun olarak düzenlenecek Konkordato Komiserliği Yenileme Eğitimi Katılım Belgesi verir.

(17) Eğitim kuruluşları her yıl Ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim programına ilişkin belirlenecek örneğine uygun olarak;

a) Eğitim programı sayısı,

b) Eğitime katılan ve tamamlayan kişi sayısı.

c) Eğitim alan kişilerin adı ve soyadı, unvanları, uzmanlık alanları ve meslekleri.

ç) Eğitim veren kişilerin adı ve soyadı ile imzalarını içerir ders çizelgeleri.

Eğitim verilen yerleri,

içerir faaliyet raporunu Bakanlığa sunar.

(18) Yıllık faaliyet raporunu sunmayan eğitim kuruluşuna yazılı ihtarda bulunularak on beş gün süre verilir. İhtarda raporun verilen süreye rağmen sunulmaması halinde Bakanlıkça eğitim izninin iptal edileceği hususu belirtilir.

(19) Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde belirlenen şartların gerçekleşmesi veya temel eğitimin belirlenen şartlar ve içerikte verilmediğinin anlaşılması halinde ilgili eğitim kuruluşunun eğitim izni Bakanlık tarafından iptal edilir.

(20) Eğitim kuruluşları Bakanlığın gözetimi ve denetimi altındadır. Eğitim kuruluşları. Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından doğrudan veya bilirkişilik bölge kurulları marifetiyle; komiserlik temel eğitiminin verilip verilmediği, verilen eğitimin içeriği, kim tarafından ve nerede verildiği, sınıf mevcutları ve eğitim başvurusu için sunulan bilgi ve belgeler ile belirlenen diğer hususlar yönünden her zaman denetlenebilir.

Bilgi edinilmesini, komiserlik temel ve yenileme eğitimi faaliyetlerinin bu Genelge esaslarına uygun olarak yürütülmesini rica ederim.

Abdulhamit GÜL Bakan

GENELGENİN ORJİNALİ İÇİN TIKLAYIN

Kategoriler: ,